רעידת אדמה אחרונה שהורגשה


ברוכים הבאים לאגף סייסמולוגיה

המכון הגיאולוגי לישראל אמון ע"י משרד האנרגיה , לבצע מחקרים וסקרים להפחתת הסיכון הסייסמי למדינת ישראל. במסגרת זאת, אגף סיסמולוגיה יוזם מחקרים סייסמולוגים רבים להבנה טובה יותר של תופעות רעידות האדמה באזורנו והתוצאות הצפויות.

homeFrontCommand


האגף לסיימולוגיה אחראי על הנושאים הבאים:
  •   הערכת הסיכון הסייסמי במרחבי ישראל, קרי; חיזוי תנודות הקרקע כאשר תתרחשנה רעידות אדמה.
  •   במסגרת זו מנוהלים מכלול הרשתות הסיסמיות , להלן; הקמה, תפעול, תחזוקה וכמובן רישום , תיעוד ואבטחת מידע.
  •   הפקת הביולטין הסיסמולוגי המשמש את הקהילה ומדעית בארץ ובעולם ותורם למיפוי סיסמוגני כדלהלן.
  •   זיהוי האזורים הסיסמוגניים (העתקים ואזורים סיסמיים פעילים) והערכת שכיחות הפעילות הסיסמית בעוצמות (מגניטודות) שונות בכל אזור.
  •   בצוע מחקרים וסקרים להפחתת הסיכון הסייסמי במדינת ישראל וסביבותיה ולהבנה טובה יותר של תופעות רעידות האדמה באזורנו – הן עבור גורמי ממשל והן עבור גורמים מסחריים / עסקיים.