מפת המקורות הסייסמיים העיקריים של ישראל

בעריכת: אמיר שגיא, מתי שרון, איתי קורזון, שמואל מרקו, מרסלו רוזנזפט, אוקסנה פיאטיברטובה, יריב חמיאל

המקורות הסייסמיים העיקריים הם העתקים טקטוניים בעלי סבירות גבוהה, יחסית לאחרים, להוות מקור לרעידת אדמה משמעותית שתשפיע על ישראל בשנים הקרובות. המידע מעודכן לשנת 2022. שתי רעידות אדמה משמעותיות באזור ישראל התרחשו במאה השנים האחרונות ונקלטו במכשור סייסמי: רעידת האדמה באזור נואיבה (1995) במגניטודה MW 7.2 ורעידת האדמה בצפון ים המלח (1927) במגניטודה ML 6.25. עיקר המידע ששימש להכנת מפה זו מבוסס על מחקר גיאולוגי וגיאופיסי, מדידות גיאודזיות ודיווחים היסטוריים. מיקומם של ההעתקים המסומנים בתחומי ישראל מתבסס על מיפוי גיאולוגי בקנה-מידה של 1:50,000 שנערך על ידי המכון הגיאולוגי, כאשר מיקומם של העתקים בתת-הקרקע ו/או מחוץ לישראל מסתמך על מקורות נוספים והוודאות במיקומם היא לעיתים נמוכה יותר. המפה אינה כוללת העתקים מאזור קפריסין שהם בעלי פוטנציאל מסוים ליצירת גלי צונאמי בחופי ישראל. יש לציין שרעידות אדמה משמעותיות יכולות להתרחש, בסבירות נמוכה יותר, גם בהעתקים אחרים בישראל ובאזור. למידע נוסף ראו:
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/mps-the-seismic-sources/he/The%20main%20seismic%20sources%20of%20Israel_2019.pdf

מפת העתקים רביעוניים

בעריכת: מתי שרון, אמיר שגיא, איתי קורזון, שמואל מרקו, צבי בן-אברהם, מרסלו רוזנזפט

מפת ההעתקים הרביעוניים בישראל מציגה העתקים בעלי עדות ישירה ועקיפה לפעילות החל מתחילת תקופת הרביעון (כ-2.6 מיליון השנים האחרונות). ההעתקים סווגו באופן הבא: 1) המקטעים הראשיים של מערכת העתקי טרנספורם ים המלח (קווים שחורים); 2) העתקים שבעבר מופו כמסיטים יחידות גיאולוגיות מגיל רביעון (קווים אדומים); 3) ענפיהם העיקריים של העתקים אלו, והעתקי שוליים של טרנספורם ים המלח (קווים צהובים); 4) העתקים שבסביבתם הקרובה נמדדת פעילות סייסמית (רעידות אדמה קטנות) ברשת מכשירים סייסמיים (קווים סגולים); 5) המשכים בתת-הקרקע, או מתחת לפני הים, של העתקים רביעוניים המזוהים בפני השטח (קווים מקווקווים). מיקום ההעתקים מבוסס על מפות גיאולוגיות של המכון הגיאולוגי, רובן בקנה-מידה של 1:50,000, בעוד המשכיהם של חלק מההעתקים מחוץ לגבולות ישראל ו/או מתחת לפני הים, מבוסס על מקורות נוספים.
למידע נוסף ראו:
https://www.gov.il/he/departments/general/quaternary-fault-map

להלן מפה דינאמית להצגת העתקים ,המעבר בין סוגי העתקים נעשה בעזרת כפתור השכבות:

מפה בגודל מלא...